maanantai 9. syyskuuta 2013

Työturvallisuuskortti - periaatteena nolla tapaturmaa


Meillä oli tänään työturvallisuukortti koulutus.
Tehtävänä oli tehdä postaus tärkeimmistä pointeista ja mitä itselle nousee päivästä mieleen.
Aihe sivusi jonkun verran meidän tulevaa ammattia suurinosa vertauksista liittyi kuitenkin teollisuuden ja rakennustyömaiden asioihin. 
Osa postauksesta on lainauksia työturvallisuuskortti vihkosesta - osa omaa pohdintaa.

Työturvallisuuskortti-koulutus on valtakunnallinen. Kortti on voimassa viisi vuotta saamisesta. Kortti-koulutus kestää yhden päivän sisältäen kirjallisen monivalinta kokeen.

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Kortti saattaa olla monelle tärkeä, sillä osa varsinkin suurista työnantajajista vaatii työturvallisuuskortin kaikilta.


Kuva: tyoturvallisuuskortti.fi


"Riski on aina vahingon mahdollisuus".

Työtapaturmalla tarkoiteaan lain mukaan sellaista tapaturmaa,
joka aiheuttaa vamman- tai sairauden:

       * työssä.

       * työstä johtuvissa olosuhteissa
                 - työpaikalla tai työpaikkaan 
                   kuuluvalla alueella.
                - matkalla asunnosta työpaikalle
                   tai päinvastoin.
                - työntekijälle hänen ollessaan
                  työnantajan asioilla.

       * työntekijälle hänen yrittäessään
         varjella tai pelastaa työnantajansa
         omaisuutta tahi, työtoimintansa
         yhteydessä ihmishenkeä.


Yhteinen työpaikka on työpaikka, jossa työskentelee usean työnantajan työntekijöitä samanaikaisesti. Tilaaja eli pääurakoitsija / "the boss" valitsee mahdollisia aliurakoitsijoita eli toimittajia = toimijoita, jotka tuottavat tilatut palvelut. Esim. sähkötyöt rakennuksilla tai voisi kai tähän käyttää vertauskuvaa vaikka kaupan alalta. Varastossa / isossa myymälässä työskentelee monia tekijöitä samanaikaisesti: varastomiehiä, tavarantoimittajia - tuo monta kertaa päivässä tavaraa - ajelee sitä trukilla, myyjiä, siivoajia, vartijoita...

Tilaaja ja toimittaja sopivat keskenään myös turvallisuuteen liittyvät "pelisäännöt" ja niiden koordinoinnin. Lainsäädäntö määrittelee tähän niin sanotut minimit joihin tilaaja voi halutessaan määrätä lisätoimia. Tilaaja myös vastaa mm. perehdytyksestä, liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, päihteiden käytön valvonnasta, henkilösuojainten käytöstä ja määrityksistä.

Linjaorganisaatio vastaa työnsuojelusta. Se koostuu ylimmästä johdosta, joka tekee linjaukset turvallisuusasioissa. Keskijohdosta, joka päättää mm. teknisistä ratkaisuista, laatii riskikartoitukseen perustuvat työsuojeluohjeet, varmistaa työjohdon resurssien riittävyys. Työnjohtajista ja lähiesimiehistä, jotka huolehtivat mm. alaistensa opastamisesta työhön, työympäristön turvallisuuden tarkkailusta, työtehtävien määrittelystä ja menetelmien ja itse työn suunnittelusta.

 Yhteisen työpaikan työsuojeluorganisaatio, joka tukee linjaorganisaatiota koostuu työsuojelupäälliköstä, työsuojelu toimikunnasta, työsuojelvaltuutetusta ja mahdollisesti joissakin paikoissa myös työnsuojelu asiamiehestä. 

Lain mukaan työnantajan on myös järjestettävä jokaiselle työntekijälleen mahdollisuus työterveyshuoltoon, jonka tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu mahdollisuus torjua työstä ja työoloista johtuvat terveysvaarat ja ehkäistä niistä johtuvia haittoja.

Jokaisen työntekijän velvollisuuksiin kuuluu mm. noudattaa työpaikan turvallisuusohjeita ja määräyksiä ja ilmoittaa työympäristössä havaitsemistaan puutteista esimiehelleen ja työnsuojeluvaltuutetulle. Käyttää määrättyjä suojavälineitä. Jokaisella on myös oikeus pidättäytyä vaarallisista töistä mikäli työoloissa- ja laitteissa on selvät puutteet tai turvallisuusriskit.

Siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen kuuluu myös jokaiselle ja on tärkeää turvallisuuden parantamiseksi.


Kuva: ts.fi


"Yhteinen turvallisuus"

       * Kaikki tapaturmat ovat turhia.
       * Jokainen tapaturma ja läheltä piti tilanne tulisi tutkia.
       * Jokaisella on oikeus ja velvollisuus tehdä työnsä turvallisesti.

Mitä enemmän huonosti hoidettuja asioita -
sitä todennäköisemmin sattuu myös vakavia vahinkoja.
Työtapaturmia sattuu Suomessa n. 120 000 vuodessa, joista n. 40 johtaa kuolemaan.
Tähän vertauspohjaa antaa se, että tapaturmia kaikenkaikkiaan sattuu n. miljoona.
Tästä aiheutuu inhimillisiä kärsimyksiä ja taloudellisia vahinkoja.


Työturvallisuuslain mukaan kaikesta työstä on tehtävä riskiarvointi ja siitä vastaa työnantaja!


Selvitä aina lähin poistumistie yhteisellä työpaikalla toimiessasi. Myös jokaisen tulee tietää oma esimiehensä / yhteyshenkilö, jolle ilmoitetaan tapaturmasta- tai onnettomuustilanteesta.


Muista turvallisuus myös kotiaskareissa ja käytä maalaisjärkeä. Jos joku tuntuu / näyttää vaaralliselta - se myös usein on sitä.


Kuva: iltalehti.fi


Turvallista työskentelyä!


- Milla
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti